Hem  »  Blogginlägg   »   Imagoparterapi

Imagoparterapi

Bråk om småsaker, svårt att kommunicera eller grälar ni över varandras ovanor? Att leva tillsammans kan ibland vara svårt – även om man älskar varandra. Tillåts problemen växa i en relation är risken överhängande att en skilsmässa står för dörren. Men det går att arbeta sig igenom äktenskapliga kriser och hitta tillbaka till varandra.

“We are born in relationship.
We are wounded in relationship.
And we can be healed in relationship”.

Harville Hendrix, Imago Relationsterapins grundare.
 

Äktenskapet har en hel del fantastiska fördelar – men också sina utmaningar. Få relationer är nämligen helt befriade från problem. Går det så långt att problemen tar över relationen kan en skilsmässa kännas som enda utväg. Den dystra sanningen är att ungefär hälften av äktenskapen i västvärlden slutar just på det viset. I många fall hade det dock inte behövt gå så långt. Med hjälp av parterapi kan en negativ dynamik i en relation vändas till positiv.  

Det finns flera teorier och behandlingsmetoder inom parterapin, som försöker förklara och behandla problem som uppstår i relationer. En av metoderna är Imagoparterapi som vilar på flera teoretiska grunder: psykodynamisk-, systemisk- och kognitiv beteendeteori. Dessutom lutar Imagoparterapi sig också på aktuell forskning inom bland annat anknytningsteori och neurofysiologi (dessa beskrivs kortfattat nedan).

Imagio betyder bild på latin. Och det är just de inre bilderna om oss själva som Imagioparterapi syftar till. Våra inre bilder bygger på erfarenheter, känslor och föreställningar i samspel med viktiga personer i våra liv och som skapats under barndomen. Det handlar om den “sanning” vi skapat om oss själva och i relation till våra nära och omvärlden. Men det handlar också om de strategier vi lär oss för att hantera vår inre bild. 

Anknytningsteorin i korthet

I anknytningsfasen utvecklas vår förmåga att knyta an till andra genom olika överlevnadsstrategier. Förenklat handlar det om strategier vi som barn lär oss för att anpassa oss till föräldern i utbyte mot närhet och skydd från denne. Inom anknytningsteorin beskrivs olika anknytningsmönster. Mönstren, eller strategierna, socialiseras genom livet och som vuxna tar vi också med oss dem in i nära relationer. 

Mer om anknytning och relationer kan du läsa i t ex Hemligheten: Josefsson och Linge.

Neurofysiologi i korthet

Alla levande varelser har överlevnadsstrategier. Det har sin fysiologiska grund i “reptilhjärnan” (hjärnstammen) och det limbiska systemet. Vi är programmerade till att undvika smärta/hot, fysisk såväl som psykisk. Detta får oss att agera snabbt genom kamp/flykt eller genom att frysa/ge upp. Lär vi oss tidigt att vi får närhet och uppmärksamhet genom att vara tysta och nästan osynliga, övas detta beteende in, generaliseras och socialiseras genom livet. Strategin blir en del av personligheten, så kallad “sköldpadda”. Som vuxen kan ”sköldpaddan” förälska sig i någon med en motsats strategi, det vill säga i en person vars inlärda beteende är att ta för sig och agera ut med starka känslor – en personlighet som benämns “schimpans”. I förälskelsefasen upplevs att personligheterna kompletterar varandra: den ena har det den andra gått miste om under barndomen.

 Frontalloben, en nyare del av hjärnan som är specifikt utvecklad hos människan, ger oss möjlighet att bland annat reflektera, vara medvetna om oss själva och hur vi tänker, känner och beter oss, fatta medvetna beslut och observera andra. Vi kan till exempel lära oss att stanna upp och försöka förstå vad det rör sig om när vi eller partnern reagerar starkt på en situation, istället för att direkt agera på den impuls som uppstår. “Reptilhjärnan” reagerar på en situation den uppfattar som hotande – frontalloben kan lugna reaktionen med sin förmåga att reflektera och förstå samband. På så sätt har vi förmågan att kunna välja ett alternativ till den sedan länge inövade reaktionen. 

Imagoparterapi

Imagoparterapi utgår från att parrelationen är den viktigaste identitetsskapande relationen som vuxen. I valet av partner identifierar vi, enligt Imagoterapi, egenskaper hos partnern, som i något avseende liknar föräldern. Vårt imago projiceras på partnern, i ett omedvetet försök att få det vi inte fick under barndomen – med andra ord för att läka barndomens smärta och sår. 

I Imagoterapi talas det om relationens olika faser. I förälskelsefasen, är vi översköljda av en cocktail av kärlekshormoner: vi lever i ett lyckorus, känner oss hela och i symbios med den älskade. Vi uppfattar vår partner som perfekt i alla avseenden och får en försmak av att leva utan försvar. 

Så småningom uppstår det man beskriver som maktkampen. Det som en gång var attraherande hos partnern börjar skapa frustration och irritation. Försöken att få det efterlängtade, det som gått förlorat i barndomen, misslyckas. Enligt Imagoterapin: de drag som attraherade oss hos partnern har vi genom livet lärt oss trycka undan hos oss själva då de kanske lett till ogillande och känslor av skam, uteslutande eller bestraffning. Exempelvis kan det handla om att den som är noggrann och prestationsinriktad har attraherats av partnerns lättsamhet och kreativitet.

Efter förälskelsefasen förvandlas dessa tidigare så attraktiva egenskaper, till slarv och oansvar. En bidragande faktor är den felaktiga övertygelsen att problemet handlar om något partnern gör fel. Verkligheten är, enligt Imagoterapi, att det som triggar oss handlar 90 procent om oss själva och vår överlevnadsstrategi och enbart 10 procent om partnerns beteende. Detta givetvis under förutsättning att det inte handlar om uppenbar misshandel, missbruk med mera.

Maktkampen utvecklas, eftersom båda är fast i sina invanda mönster; med konflikter och förhandling, krav om förändring hos partnern, kanske ifrågasättande av relationen med mera. Detta leder till nästa fas med olika möjliga vägar: separation, parallella liv eller till ett målinriktat och medvetet beslut att tillsammans arbeta för en mogen kärleksrelation, med (själv-)insikter, en vänligare och mer förstående inställning till sig själv och sina egna livsstrategier, dess uppkomst och ett aktivt ansvar för den egna mognadsprocessen i relationen. Det här är början på en process för “läkning av barndomens sår”. 

Imagoparterapin har alltså relationen i fokus, där ses två enskilda differentierade individer med egna perspektiv och behov, men också med ett eget ansvar av förändringsprocessen i parrelationen. Syftet är att öka kommunikation, kontakt och trygghet mellan paret. 

Viktiga redskap inom Imagoparterapin är Imagodialogen, som inbegriper:

 • Spegling (man återger noggrant det den andra har sagt, utan tolkningar, i syfte att försöka förstå den andra utifrån hens synvinkel)
 • Validering (“det du säger är begripligt”)
 • Empati (“Jag förstår vad du förstår, för jag upplever vad du upplever, samtidigt som jag förblir mig själv”)

Imagoterapi kan hjälpa par att:

 • få ökad medvetenhet, förståelse och acceptans för den egna livshistorien och strategier
 • få kunskap om och förståelse för varandras världar
 • ändra mönster för hur vi pratar och lyssnar till varandra
 • skifta från konflikt till kontakt
 • skapa trygghet för båda i relationen
 • skapa medvetenhet om hur vi påverkar, och påverkas, av varandras beteende
 • utveckla ömsesidig medkänsla och omsorg 
 • etablera hopp och skapa en gemensam vision om relationen (“vi-skap”)
 • återupptäcka närhet och erotik i relationen 

Terapeutens roll i Imagoterapi

 • Att öka kontakten mellan paret 
 • Skapa tillit och trygghet 
 • Ge ökad förståelse för parets egna mönster och konflikter
 • Lära ut dialogmodellen

Terapeuten vägleder paret att kommunicera behov och längtan istället för kritik, förakt, försvar, förnekelse. Humor, bekräftelse, öppenhet, nyfikenhet är några användbara ledord.

Sessionerna är 90 minuter långa, med hemuppgifter mellan sessionerna. Bestämmer paret sig för att påbörja terapi efter första sessionen görs ett tydligt kontrakt utifrån realistiska mål och behov.  

Exempel på litteratur om parrelationer/parterapi:

 • Vi är våra relationer. Tor Wennerberg
 • Nonviolent Communication. Marshall Rosenberg
 • Hemligheten. Från ögonkast till varaktig relation. Dan Josefsson, Egil Linge
 • Kärlek på allvar. Daniella Gordon, Sofie Zettergren
 • Imago, kärlekens terapi. Jette Sinkjaer Simon
 • The High Conflict Couple. Alan Fruzzetti
 • Närmare varandra. 9 veckor till en starkare parrelation. Burman, Norlander, Carlbring, Andersson
 • Par i beteendeterapi. Förhållningssätt och metoder. Liv Svirsky, Therese Anderbro
 • Kärlekens ACT. Russ Harris
 • Tillsammans. Om medkänsla och bekräftelse. Anna Kåver, Åsa Nilsonne
 • Vill ha dig! Esther Perel
 • Sju gyllene regler för en lycklig kärleksrelation. John Gottman, Nan Silver

Källor:

Imago – kärlekens terapi. Jette Simon

Hemligheten. Från ögonkast till varaktig relation. Josefsson, Linje

Kärlek på allvar. Gordon, Zettergren

Imago parterapiutbildning. Manual. Humanova.

Menu