Användaravtal

ALLMÄNNA VILLKOR – AHUM AB

Gäller fr.o.m. 2018-09-24 och tillsvidare 

1. Allmänt om tjänsten

Dessa allmänna villkor gäller då privatpersoner (”Kund”) använder tjänsten för matchning (”Matchningstjänsten”) på ahum.se(”Webbplatsen”) för bokning av och betalning för besök hos/behandling av en legitimerad psykolog eller psykoterapeut (”Behandlingstjänst”). Webbplatsen ägs och drivs av Ahum AB (”Bolaget”), org.nr. 559009-0410. Ahum är en matchningstjänst som hjälper personer att komma i kontakt med en psykolog eller psykoterapeut som har den kompetens som bäst korresponderar med personens specifika behov. Varje vårdgivare som är ansluten till Ahums förmedlingstjänst (”Förmedlingstjänst”) är en av Socialstyrelsen legitimerad psykolog eller psykoterapeut. Det är Ahums skyldighet att kontrollera att tidsbokning hos psykolog och psykoterapeut som förmedlas via Ahums webbplats (”Vårdgivare”) uppfyller detta krav.

Behandlingsmetodiken som används av Vårdgivarna varierar. Två terapiformer som är vanligt förekommande är psykodynamisk terapi (PDT) och kognitiv beteendeterapi (KBT). Bolagets matchningstjänst ska inte användas vid situationer som kräver akut psykisk sjukvård. Vid situationer som kräver direkta och akuta medicinska åtgärder skall vederbörande kontakta 112 eller närmsta akutmottagning inom den allmänna vården. 

Kund förbinder sig att följa dessa Allmänna villkor och eventuella andra ordningsregler och instruktioner som Bolaget från tid till annan publicerar. De Allmänna villkoren och eventuella övriga villkor och skriftliga överenskommer mellan Bolaget och Kund avseende användningen av Webbplatsen och Matchningstjänsten, liksom bokning av och betalning för besök hos Vårdgivare, bildar tillsammans ”Avtalet”.

Kund blir bunden av dessa Allmänna villkor då denne nyttjar Matchningstjänsten på Webbplatsen för bokning av och betalning för Behandlingstjänster.

2.      Betalning 

2.1    Avtalsparter

Avtal om köp av Behandlingstjänst ingås mellan Kund och Vårdgivare. Avtal om användning av Matchningstjänsten på www.ahum.se, ingås mellan Kund och Bolaget. Kund som är privatperson omfattas av bestämmelserna i Konsumenttjänstlagen (1985:716)och Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. För att slutföra bokning och betalning på Webbplatsen krävs att Kund är minst 18 år eller innehar målsmans godkännande. Bokning får inte göras i annan persons namn utan dennes medgivande. Bolaget förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en Kunds bokning. 

2.2    Betalning 

Bolaget samarbetar med företaget PayEx som tillhandahåller betalningslösningar och betalningar på Webbplatsen görs därför genom PayEx. Bolaget samarbetar även med Signicat som levererar BankID för säker identifikation. Kund som använder Matchningstjänsten för att köpa Behandlingstjänst godkänner PayEx samt Signicats Kundvillkor. PayEx och Signicats kundvillkor och mer information om de olika betalsätten samt kundservice finns på PayEx och Signicats hemsida. 

Vid bokning av tid hos Vårdgivare erbjuder Bolaget Kunden följande betalningsmetoder via Payex:

1. Kortbetalning, genom att debitera det kreditkort som Kund anger vid betalning. Kunden kan välja om avgiftsbeloppet ska dras från kortet 24 timmar innan det inbokade besöket eller direkt från Kundens kort. 

2. Faktura. 

2.3    Betalningsbekräftelse

Betalningsbekräftelse och länk till dessa allmänna villkor levereras digitalt per e-post efter godkänd betalning till den e-postadress som angivits i bokningen. Digitalt kvitto finns tillgängligt för utskrift på Kundens personliga konto på Webbplatsen. Utförlig information om betalningsbekräftelse, kvittens och information om allmänna villkor ges på Webbplatsen i samband med bokningen.  

Antalet till Matchningstjänsten anslutna psykologer och psykoterapeuter, liksom tillgängliga tider för bokning, kan komma att variera från tid till annan. Om det inte finns några tider tillgängliga för bokning kommer Kunden att vid innan bokning underrättas om detta. Bolaget förbehåller sig rätten att på Webbplatsen ange att bokning av Behandlingstjänster, hos vissa eller samtliga Vårdgivare, för tillfället inte kan ske.  

2.6     Priser

     Priserna för de Behandlingstjänster som förmedlas via Webbplatsen varierar beroende på Vårdgivare och typ av behandling och offereras Kund efter genomfört matchningstest men före beställning. 

2.7     Ångerrätt

Under förutsättning att Behandlingstjänst inte redan utförts av Vårdgivare i enlighet med bokning på Webbplatsen har Kund som är privatperson, enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, 14 dagars ångerrätt. Kund som är privatperson har således rätt att inom ångerfristen ångra sitt köp av Behandlingstjänst utan att ange något skäl. Ångerfristen löper ut fjorton (14) dagar efter köpet. 

För att utöva ångerrätten ska Kund till Bolaget skicka ett klart och tydligt meddelande om Kundens beslut att frånträda Avtalet samt återsända det digitala kvittot till info@ahum.se. Kund kan även på Bolagets webbplats www.ahum.se elektroniskt fylla i och skicka in meddelande om utövande av ångerrätten. Bolaget kommer utan dröjsmål via e-post bekräfta att Bolaget mottagit Kundens beslut om att utöva ångerrätten.

Om Kund utövar sin ångerrätt kommer Bolaget att betala tillbaka alla eventuella betalningar som Bolaget mottagit från Kunden. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och senast fjorton (14) dagar från och med den dag då Bolaget underrättades om Kundens beslut att frånträda Avtalet. Bolaget kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som Kunden själv har använt för betalning till Bolaget, om Kunden inte uttryckligen kommit överens med Bolaget om något annat. Återbetalningen kommer inte vara förenad med någon kostnad för Kunden. 

2.8     Nöjd-kund-garanti

Ahum erbjuder nöjd-kund-garanti. Ahums nöjd-kund-garanti innebär att du som klient kan begära att få träffa en ny terapeut avgiftsfritt om du mot förmodan inte är nöjd med den terapeut du har träffat. Om du är missnöjd med ett terapisamtal som är förmedlat av Ahum och vill begära att få träffa en ny terapeut ber vi dig att inom 48 timmar ta kontakt på nojdkundgaranti@ahum.se. Nöjd kund-garantin gäller för det första samtalet med din terapeut.

3.      Bokning

3.1    Bokningsvillkor

Behandlingstjänster hos Vårdgivare måste bokas i förväg. Bokning sker på www.ahum.seoch förutsätter att Kund registrerat ett personligt inloggningskonto hos Bolaget på www.ahum.se. Vid bokning får Kunden information om vilka datum som finns tillgängliga för bokning av Behandlingstjänst hos de Vårdgivare som rekommenderas för Kunden. För att slutföra bokningen måste Kunden förskottsbetala Behandlingstjänsten på av Bolaget anvisat sätt eller betala via PayEx betaltjänst, se punkt 2.2 ovan. Bokningsbekräftelse skickas per e-post efter slutförd bokning.  

Avbokning kan ske fram till och med tjugofyra (24) timmar före det inbokade tillfället. Avbokning sker genom inloggning på Kundens personliga inloggningskonto på Webbplatsen, under fliken ”Mina bokningar”, och bekräftelse av avbokningen skickas per e-post. Har Kund ej mottagit någon bekräftelse av avbokningen åligger det denne att inom senast tjugofyra (24) timmar före det inbokade tillfället kontakta Bolagets kundservice. Om Kund inte gjort någon avbokning men uteblir från besökstillfället eller avbokningen inte har bekräftats av Bolaget kommer Kund att debiteras avgiften för ett besök. När Kund bokat tid för utförande av Behandlingstjänst föreligger ett separat avtal mellan Kund och Vårdgivare.

Bolaget förbehåller sig rätten att ändra utbudet av Vårdgivare. På Webbplatsen hittar du mer information om tillgänglighet, restriktioner och annan viktig information kring bokningen. Bolaget rekommenderar att detta kontrolleras innan bokning och betalning. 

3.2    Kundens ansvar   

Kund ansvarar för att ha nödvändiga anslutningar och utrustning för användande av Webbplatsen och för genomförande av betalning via Webbplatsen. Med nödvändiga anslutningar och utrustning avses bl.a. fungerande Internet- och mobilanslutningar och digitala enheter och webbläsare som möjliggör åtkomst till bokning, betalning samt leverans av Tjänsten via videosamtal. 

Vid videosamtal ansvarar Kunden för att tillhandahålla utrustning inte äldre än 3 år (dator/mobil/platta, mikrofon, kamera) och en fast internetuppkoppling med minimum hastighet 1000 kbps (upp/ner). Kund ansvarar för att hålla kopior av bokningsbekräftelse och övriga meddelanden som skickats från Bolaget till Kunden i samband med betalningen.

Kund ansvarar för riktigheten i den information som lämnas i samband med bokning och betalning på Webbplatsen. Bolaget och Vårdgivare ansvarar inte för eventuella skador som uppkommer på grund av att Kund lämnat felaktig information. 

Kunds ansvar som användare av Webbplatsen och Matchningstjänsten

Jag förbinder mig som användare av Webbplatsen och Matchningstjänsten att:

a) Inte använda Webbplatsen eller Matchningstjänsten för annat ändamål än nödvändig och personlig konsultation hos Vårdgivare.

b) Inte använda Webbplatsen eller Matchningstjänsten vid situationer som kräver akut psykisk sjukvård. Vid situationer som kräver direkta och akuta medicinska åtgärder skall vederbörande kontakta 112 eller närmsta akutmottagning inom den allmänna vården.

c) Om jag väljer att fortsätta gå till Vårdgivare som förmedlas av Bolaget, fortsätta att boka mina besök hos denne via Webbplatsen och Matchningstjänsten.

d) Hantera mina inloggningsuppgifter (bland annat lösenord till BankID) på sådant sätt att annan person inte får kännedom om det.

e) Genast anmäla ändringar av tidigare lämnade uppgifter om förändring av dessa skett såsom adress, telefonnummer, e-postadress, kreditkortsuppgifter m.m.

3.3    Vårdgivarens ansvar 

Vårdgivare är ansvariga för att Behandlingstjänsterna utförs på ett tillfredsställande och fackmannamässigt sätt. Behandlingstjänster som kan bokas av Kund på Webbplatsen genomförs av utvalda Vårdgivare vilka, genom avtal med Bolaget, åtagit sig att utföra tjänsterna i enlighet med de kvalitetskrav som Bolaget från tid till annan ställer.

När Kund bokat tid för tjänstens utförande föreligger ett separat avtal mellan Kunden och Vårdgivaren. Det innebär att Vårdgivarens villkor för Behandlingstjänstens utförande gäller samt att Kunden är ansvarig för att informera sig om och följa dessa villkor. Kund ska vända sig till Vårdgivaren vid anmärkning på utförda Behandlingstjänster.

3.4    Reklamation och återkoppling från Kund

Eventuella klagomål och synpunkter på utförandet av Behandlingstjänsten ska i första hand framföras till och hanteras av aktuell Vårdgivare. Bolaget är dock intresserad av Kundens upplevelse av behandlingen för att kunna kontrollera och förbättra matchningen mellan Kund och Vårdgivare.

3.5     Bolagets ansvar 

Bolaget är inte en juridisk part i avtalet om köp av Behandlingstjänst eller övriga överenskommelser som ingås mellan Kund och Vårdgivare avseende utförandet av Behandlingstjänsten. Bolaget har således inte något ansvar för eventuella tvister som kan uppstå mellan Kund och Vårdgivare, t.ex. missförstånd i avtal, oenigheter gällande tjänstens utförande, skada eller utebliven betalning. 

Bolaget ansvarar inte för skador, förluster (varken direkta eller indirekta) eller andra olägenheter som kan härledas till genomförandet av, eller har annan koppling till, den Behandlingstjänst som Webbplatsen möjliggör bokning av. Bolaget ersätter inte och ska inte hållas ansvarig för eventuella merkostnader som kan ha uppkommit som en följd av bokning av Behandlingstjänst.

Bolaget kan aldrig ställas skadeståndsansvarig till följd av felaktigt utförande av Behandlingstjänst. Bolaget är dock skyldigt att kontrollera att Vårdgivare uppfyller Bolagets krav på giltig legitimation, nödvändig kompetens och giltiga försäkringar. 

3.6     Tillgänglighet

Webbplatsen är normalt tillgänglig 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. Bolaget garanterar dock inte och ansvarar heller inte för att Webbplatsen är fri från eventuella fel, förseningar eller avbrott. Bolaget förbehåller sig rätten att när som helst tillfälligt avbryta tillhandahållandet av Webbplatsen för serviceändamål, t.ex. buggrättningar, underhåll och uppgraderingar.Bolaget har inget ansvar för uppdatering av Webbplatsens åtkomsträttigheter. Bolaget arbetar aktivt för att de uppgifter som publiceras på webbplatsen är korrekta men kan ej garantera detta. 

4.      Ansvarsbegränsning

4.1     Bolagets ansvar 

Bolaget ersätter Kund endast för styrkta och skäliga kostnader som uppkommit som en direkt följd av oaktsamhet från Bolagets sida. Bolaget ansvarar inte i något fall för indirekt skada eller följdskador till följd av fel eller brister i Webbplatsen. Bolagets skadeståndsansvar gentemot Kund är begränsat till ett belopp motsvarande vad Kund betalat Bolaget vid köp på Webbplatsen under de sex (6) månader som föregick skadehändelsen. 

4.2     Force Majeure

Bolaget är befriat från ersättningsskyldighet eller annat ansvar gentemot Kund om Bolaget förhindras att fullgöra sina åtaganden på grund av omständighet utanför Bolagets kontroll eller förmåga som Bolaget inte skäligen kunnat förväntas förutse, och vars följder Bolaget inte heller skäligen skulle kunna ha undvikit eller övervunnit, eller om Bolaget förhindras fullgöra sina skyldigheter på grund av omständighet som är hänförlig till tredje man eller på grund av naturkatastrof, blixtnedslag, elavbrott, arbetskonflikt, krig eller annan orolighet, eldsvåda, nytillkommen eller ändrad lagstiftning eller myndighetsbestämmelse, fel i extern teleförbindelse eller liknande omständigheter.

5. Integritetspolicy

Ahum AB (”Ahum”) följer dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, som innehåller regler om hur Ahum får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).

Ahum har dedikerat och utsett ett dataskyddsombud (DPO – Data Protection Officer) som är en oberoende befattning vars primära uppgift är att säkerställa att Ahum fullföljer åtaganden i dataskyddsförordningen (GDPR). Dataskyddsombudet är registrerad hos datainspektionen och kontaktuppgifterna till denna är följande; 

Ahum AB

Att: DPO 
Storgatan 29
114 55 Stockholm
Mail: dpo@ahum.se
Tel: 08-641 40 00

Denna informationstext, som är att betrakta som en integrerad del av vår integritetspolicy ämnar tydliggöra hur Ahum AB (”Ahum”) hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Informationen vänder sig till dig som;

 • Är klient hos oss – när du skapar konto, använder matchningstjänsten, bokar sessioner via vår plattform fysiskt eller virtuellt och/eller betalar för tjänsterna som vi tillhandhåller
 • Är psykoterapeut/psykolog hos oss – när du skapar konto, hanterar bokningar av sessioner, klienter som är sammankopplade till dig, tillhandhåller tjänster fysiskt eller virtuellt, betalningstransaktioner kopplade till levererade tjänster samt om du använder Ahums plattform för journalföring 
 • Är medlem på ahum.se och skapar ett inloggningskonto eller ansöker om ett konto för terapeuter 
 • Besöker vår hemsida eller våra plattformar i sociala medier 
 • Deltar i våra marknadsaktiviteter eller kundundersökningar
 • På annat sätt kommunicerar med oss, t ex via vår kundtjänst, eller direkta meddelande på sociala media 

Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med dataskyddsförordningen.  

Vi uppmuntrar dig att läsa igenom informationen noggrant. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss. Relevanta kontaktuppgifter återfinns löpande i texten där den har sin relevans. 

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t ex namn, personnummer, IP-adress, samt mötes- och köphistorik.

Vilka personuppgifter hanterar vi om dig och varför? 

I det här avsnittet förklarar vi hur dina personuppgifter används för att vi ska kunna ge dig relevanta upplevelser, tjänster och erbjudanden.

När du skapar ett konto på ahum.se utan att fylla i matchningsformuläret och när du ansöker om att skapa ett konto som terapeut

När du skapar ett konto på ahum.se så hanterar vi följande uppgifter:

–      Ditt namn och dina personuppgifter (tex. telefonnummer, e-post samt uppgifter när du använder BankID för att identifiera dig) 

–      Data som du själv väljer att lägga till eller ändra i din profil

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

–      Säkert autentisera ditt konto och validera din e-post

–      Kunna hantera grundläggande kommunikation med dig

–      Den tekniska förutsättningen tillgodoses för att kunna på ett säkert sätt separera olika användares data

–      Marknadsföra våra tjänster och produkter, t ex via e-post

Rättslig grund för behandling av personuppgifterna

–       Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål när kontot skapades. 

–       Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

Lagringstid 

Autentiserade konton sparas så länge som du har ett konto hos Ahum. Konton som icke blir autentiserade raderas automatiskt efter 30 dagar från att påminnelsemailet har gått ut. Vid önskemål av radering av ditt konto så raderas dina personuppgifter. Undantaget är de uppgifter/dokument som du eventuellt direkt har delat med psykologer/psykoterapeuter och som dessa behöver i sin tur för att fullfölja sina rättsliga åtaganden. I de fallen psykologer/psykoterapeuter använder Ahums plattform för journalföring så är det gällande lagkrav som styr datalagringen. 

När du fyller i matchningsformuläret, skapar ett konto som klient på ahum.se och/eller bokar sessioner via vår plattform

När du fyller i matchningsformuläret samt skapar ett konto på ahum.se och/eller påbörjar en behandling hos en psykolog/psykoterapeut så hanterar vi följande uppgifter:

 • Ditt namn, dina kontaktuppgifter, kön, ditt personnummer och kortnummer
 • Informationen om din hälsa som du förser i matchningsformuläret och som du har gett ditt uttryckliga samtycke att Ahum får behandla som känsliga personuppgifter 
 • Psykologerna/psykoterapeuterna använder Ahums plattform för journalföring av påbörjad/pågående behandling enligt lagkrav
 • Uppgifter om dina mötesbokningar och köphistorik, t ex antal mötesbokningar, datum per bokning, pris samt relationen till vilken psykolog/psykoterapeut transaktionen avser
 • Enkätresultat och din feedback på tjänster som levereras via vår plattform i syfte att förbättra tjänsterna 
 • Uppgifter om betalning och betalningshistorik 

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Säkert kunna identifiera dig som användare
 • Använda data som du har fyllt i matchningsformuläret för att matcha dig mot adekvata psykologer/psykoterapeuter och för att förse dig med en kvalitativ tjänst 
 • För att optimera tjänstens värde, förses din valda psykolog/psykoterapeut med data som du har angett i matchningsformuläret före ert första möte 
 • Ta betalt för mötesbokningarna, inklusive hantering av kortnummer för kortbetalningar
 • För att upptäcka och förhindra bedrägerier i samband med kortbetalning
 • Hantera och leverera det du har köpt i enlighet med våra köpevillkor
 • Meddela dig (e-post eller liknande elektronisk kommunikation) om förändringar i mötesbokningarna 
 • Marknadsföra våra tjänster och produkter, t ex via e-post
 • Ta fram statistik över trender, exempelvis mest attraktiva mötestider, mest bokade terapeuter, i syfte att förbättra våra tjänster
 • Om du väljer att betala för tjänsten med privatfaktura, med eller utan delbetalning, hanterar vi också personuppgifter om dig tillsammans med vår betalförmedlingsleverantör
 • För att optimera tjänsten och uppdatera vår matchningstjänst i syfte att höja noggrannheten vid matchningen 

Rättslig grund för behandling av personuppgifterna

–       Den registrerade har uttryckligen lämnat sitt samtycke till behandlingen av dessa personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål. 

–       Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.

–       Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.

–       Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

Lagringstid 

Din data lagras hos Ahum så länge som du har ett konto hos oss. Du kan närsomhelst välja att avsluta ditt konto varav all information raderas av oss där vi är att betrakta som personuppgiftsansvariga. Psykologer/psykoterapeuter journalför och lagrar data för din påbörjade/pågående behandling så länge som detta anses relevant och där myndighetskrav föreligger. Journalerna är krypterade och inte tillgängliga för Ahums anställda utan enbart för den ansvarige behandlaren (psykologen/psykoterapeuten), därav är vi att betrakta som personuppgiftsbiträde för denna data. 

När du ansöker om att skapa ett konto som terapeut på ahum.se och godkänns för att hanterar sessioner via vår plattform

När du ansöker om att skapa ett konto som terapeut på ahum.se och godkänns för att hantera sessioner och därmed behandlar klienter så hanterar vi följande data:

 • Ditt namn, dina kontaktuppgifter, profilbild, kön och ditt personnummer / organisationsnummer samt härrörande uppgifter när du använder BankID för att identifiera dig
 • Informationen om dina bokade möten, pris, transaktioner, betalningsdetaljer
 • Uppgifter om dina mötesbokningar och klienthistorik, t ex antal mötesbokningar, datum per bokning, pris samt relationen till vilken klienttransaktionen avser
 • Uppgifter om dina färdigheter, certifikat, legitimationer och annan relevant information som presenteras till klienterna och/eller ligger till grund för matchningstjänsten 
 • Uppgifter som ligger till grund för bokföringsmässiga åtagandensamt hantering av dessa i vårt bokföringssystem 

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Identifiera dig som användare på ett säkert sätt
 • Tillhandahålla relevant och kvalitativ beskrivning av de tjänster och specialistområde som förses till våra klienter i de fall matchningen sker 
 • För att optimera tjänsten och uppdatera vår matchningstjänst i syfte att höja noggrannheten vid matchningen 
 • Tillhandahålla betalning för levererad tjänst, inklusive hantering av utbetalningsuppgifter
 • För att upptäcka och förhindra bedrägerier i samband med kortbetalning
 • Hantera och leverera tjänster du tillhandahållit till klienter i enlighet med våra avtalsvillkor
 • Meddela dig (e-post eller liknande elektronisk kommunikation) om förändringar i mötesbokningarna 
 • Marknadsföra våra tjänster och produkter, t ex via e-post
 • Ta fram statistik över trender, exempelvis klienters enkätresultat kopplade till de tjänster du tillhandhållit, i syfte att förbättra våra tjänster

Rättslig grund för behandling av personuppgifterna

–       Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.

–       Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.

–       Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

Lagringstid

Din data lagras hos Ahum så länge som du har ett konto hos oss och vi har ett avtal i drift. Du kan närsomhelst säga upp ditt avtal enligt uppsägningsklausulen varav data som inte är relevant raderas. Data som kräver att Ahum är kompatibel med rådande lagkrav, exempelvis bokföringslagen, kommer att sparas så länge som vi har ett ålagt lagenligt krav att tillmötesgå. 

När du kommunicerar med oss

Du kan välja att kommunicera med Ahum på många olika sätt, t.ex. via sociala medier, enkätundersökningar eller i chatt, samtal och mail med vår kundtjänst.

När du kommunicerar med oss hanterar vi uppgifter som du själv lämnar till oss t ex:

 • Namn och kontaktuppgifter
 • Information om din synpunkt, fråga eller ärende

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Besvara frågor och hantera ditt ärende, t ex avhjälpa fel, hantera klagomål och frågor om betalning
 • Leverera beställd information/tjänst
 • Förbättra våra tjänster och den information som vi lämnar och publicerar via vår hemsida
 • Analysera kommunikationen i syfte att förbättra vår service

Rättslig grund för hanteringen

–       Vi hanterar dina personuppgifter för vårt och ditt berättigade intresse att hantera ditt ärende, enligt s.k., intresseavvägning. 

–      Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person.

Lagringstid

Vi sparar dina personuppgifter i upp till 12 månader efter avslutat ärende för att säkra spårbarhet i din kommunikation med oss (detta avser vår kundsupport). Direkta meddelanden i sociala media raderas omedelbart efter kommunikationen har ägt rum. Undantagsfall är att det inte framkommer att det är omedelbar fara för den registrerade eller fysisk person, varav vi åberopar att behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person.

Till vem lämnar vi ut dina uppgifter?

Ahum säljer aldrig dina uppgifter till en tredje part. Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

 • Leverantörer, både inom och utanför EU/EES, som t ex tillhandahåller IT-tjänster, molntjänstprodukter, hanterar kundserviceärenden (fel på programvaran) eller utför betalningsförmedling och kreditupplysningar för Ahums räkning
 • Din bank när du legitimerar dig med Bank-ID, betalar med kort eller med Swish
 • Andra mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut

Mottagare som hanterar personuppgifter för Ahums räkning ska alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras på korrekt och säkert sätt. Om vi använder leverantörer som hanterar dina personuppgifter för vår räkning utanför EU/EES, vidtar vi särskilda skyddsåtgärder, t ex tecknar avtal som inkluderar de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats. 

När dina personuppgifter delas med en mottagare som är självständigt personuppgiftsansvarig, t ex en myndighet eller en bank, gäller mottagarens integritetspolicy och information om personuppgiftshantering.

Sekretess 

Ahum ska iaktta sekretess beträffande elektroniska dokument som hanteras via Webbplatsen och får inte bereda sig tillgång till innehåll eller lämna ut sådana dokument till obehöriga personer. Ahum förbehåller sig dock rätten att lämna ut information som Ahum är skyldigt att avslöja eller lämna ut på grund av myndighetsbeslut. 

Hur du motsätter dig elektronisk direktmarknadsföring 

Ahum kan komma att använda din e-postadress eller mobilnummer för direktmarknadsföring. Om du intevill att vi använder din e-postadress eller mobilnummer för direktmarknadsföring är du välkommen höra av dig så inför vi en så kallad reklamspärr för dina uppgifter.

Kontakta oss i så fall enligt följande process;

 • Anmälan om reklamspärr för klienter, psykoterapeuter, psykologer samt övriga partners görs till info@ahum.se. Glöm inte att uppge namn, adress samt person-/organisationsnummer
 • Det går också att följa den länk som finns längst ned i eventuell e-post från Ahum och ange vilken marknadsföring du inte vill ha så införs automatiskt en reklamspärr

Dina rättigheter 

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i nästa avsnitt.

 • Tillgång till dina personuppgifter– du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas 
 • Begära rättelse– du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade
 • Begära att raderas– du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna
 • Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot behandling för direktmarknadsföring– du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas
 • Rätt till dataportabilitet –du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss, se avsnittet kontaktuppgifter nedan.

Om Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies och ändamålet med användningen av cookies. 

Det är en förutsättning för att uppnå full funktionalitet på webbplatsen www.ahum.seatt Kunden accepterar användandet av så kallade cookies. Det är en standardiserad teknologi som nästan alla hemsidor använder sig av. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på datorn och används t.ex. vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies, s.k. session cookies, lagras endast temporärt under den tid användaren surfar på webbplatsen. 

Cookies används för att Kunden ska kunna använda Matchningstjänsten på Webbplatsen samt för att genomföra bokning och betalning på ett enkelt och smidigt sätt och försvinner när Kunden stänger sin webbläsare. Om Kunden inte vill acceptera användande av cookies kan Kunden göra inställningar via sin webbläsares säkerhetsinställningar. Observera att ett nekande till användning av cookies kan medföra att vissa funktioner inte kommer att fungera fullt ut.

Kontaktuppgifter 

Ahum AB (org. nr. 559009-0410) är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta oss genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran som skickas till:

Ahum AB
Storgatan 29
114 55 Stockholm 

I brevet önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer i tillägg till ditt ärende. Bifoga även en kopia av din legitimation. Svar kommer att skickas till din folkbokföringsadress.

Uppdateringar av informationstexten i integrationspolicyn 

Denna informationstext uppdaterades senast den 24 maj 2018 och kan komma att ändras. Om vi gör väsentliga ändringar i texten kommer vi meddela dig senast 30 dagar innan ändringen träder i kraft genom e-post, sms, genom tjänsten, eller genom att publicera en ny version på vår webbplats. 

8.      Överlåtelse och underleverantör  

Kund får inte överlåta detta Avtal, eller sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal, utan föregående skriftligt medgivande från Bolaget. Bolaget har rätt att utan Kundens samtycke helt eller delvis överlåta detta Avtal, eller sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal, såsom t.ex. hantering av fakturering. Vidare har Bolaget har rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina åtaganden enligt Avtalet.

9.      Uppsägning av förmedlingstjänst 

Avtal om användningen av Bolagets förmedlingstjänst är att se som ett avtal som gäller tills endera parten säger upp avtalet. Bolaget och Kund har, var för sig, rätt att när som helst säga upp avtalet. En uppsägning påverkar inte Kunds betalningsansvar för redan inbokade eller genomförda Behandlingstjänster.

Kund som önskar upphöra med användningen av Bolagets Webbplats och/eller Matchningstjänst ska vända sig till Bolagets kundtjänst för borttagning av det personliga inloggningskontot.

Om Bolaget bedömer att Kund missbrukar användningen av Webbplatsen och/eller Matchningstjänsten har Bolaget rätt att omedelbart stänga av Kunden från Matchningstjänsten. Kund ska skriftligen underrättas om att sådan åtgärd vidtagits. 

10.    Övriga frågor

10.1   Villkorsändring 

Bolaget äger rätt att utan förvarning, oaktad anledning, ändra dessa Allmänna villkor utan föregående avisering till Kund. Eventuella ändringar träder i kraft så snart de blivit tillgängliga på Webbplatsen. Kund uppmanas därför att hålla sig uppdaterad vad gäller de Allmänna villkoren.

10.2  Immateriella rättigheter                    

Bolaget äger och förfogar över all mjukvara, kunddatabaser, register, texter, bilder och logotyper som hanteras av Bolaget och som finns tillgänglig på Webbplatsen. Kund äger inte rätt att kopiera, mångfaldiga, tillgängliggöra eller på annat sätt förfoga över sådant material. 

11.    Lagval och tvistelösning 

Avtalet regleras av svensk lag. Vid tvist som rör tolkning eller tillämpning av Avtalet ska Bolaget och Kunden i första hand försöka komma överens. Om Bolaget och Kunden inte kan enas kan tvisten prövas av allmän domstol. Tvist kan även prövas av Allmänna reklamationsnämnden (Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se), vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas.