Integritetspolicy

Ahum samlar in och behandlar vissa personuppgifter om dig. I den här policyn förklarar vi hur och varför vi samlar in, lagrar, bearbetar och delar dina personuppgifter. I denna policy informerar vi dig också om dina rättigheter när det gäller de personuppgifter som samlas in eller ges till Ahum AB från dig. Vi uppmuntrar dig att läsa igenom informationen noggrant. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta Ahum AB. Relevanta kontaktuppgifter återfinns löpande i texten där den har sin relevans.

Om integritetspolicyn
Denna integritetspolicy gäller för behandling av personuppgifter genom alla tjänster från Ahum AB (nedan kallade “Tjänster”), varigenom Ahum AB är personuppgiftsansvarig, eller när du i övrigt har kontakt med Ahum AB.

Informationen vänder sig till dig som;

 • Är klient hos Ahum AB när du skapar konto, använder matchningstjänsten, Ahums app, bokar sessioner via Ahums plattform fysiskt eller virtuellt och/eller betalar för tjänsterna som vi tillhandahåller
 • Är psykoterapeut/psykolog hos Ahum AB – när du skapar konto, hanterar bokningar av sessioner, klienter som är sammankopplade till dig, tillhandhåller tjänster fysiskt eller virtuellt, betalningstransaktioner kopplade till levererade tjänster samt om du använder Ahums plattform för journalföring
 • Är medlem på ahum.se och skapar ett inloggningskonto eller ansöker om ett konto för terapeuter
 • Besöker vår hemsida eller våra plattformar i sociala medier
 • Deltar i våra marknadsaktiviteter eller kundundersökningar
 • På annat sätt kommunicerar med Ahum AB, t ex via vår kundtjänst, eller direkta meddelande på sociala media

Vår användning av personuppgifter regleras av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG, även känt som den allmänna dataskyddsförordningen (nedan kallad “GDPR” eller “dataskyddsförordningen”).

I denna Integritetspolicy ska terminologin ha samma innebörd som i artikel 4 i GDPR.

Ord som börjar med en versal, såsom t.ex. “Avtal”, definieras i våra avtal för respektive Tjänst och har den innebörd som däri tilldelats dem även i denna integritetspolicy. Om inte definierat i respektive avtal, gäller de definitioner som anges häri.

Vår behandling av dina personuppgifter
Din integritet är viktig för oss på Ahum. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med dataskyddsförordningen.

Våra Tjänster tillhandahålls av Ahum AB (org. nr. 559009–0410), Storgatan 29, 114 55 Stockholm, Sverige (nedan kallad “Ahum”). Ahum är “personuppgiftsansvarig” för behandlingen av personuppgifter, såvida vi inte meddelar dig annat.

För att bl.a. kunna tillhandahålla våra Tjänster, bedriva vår verksamhet och fullfölja våra rättsliga skyldigheter behandlar vi dina personuppgifter enligt vad som framgår i denna integritetspolicy.

Ahum har utsett ett dataskyddsombud (DPO – Data Protection Officer) som har en oberoende befattning vars primära uppgift är att säkerställa att vi fullföljer våra skyldigheter enligt GDPR. Dataskyddsombudet är registrerad hos datainspektionen och har följande kontaktuppgifter:

Ahum AB
Att: DPO
St. Eriksgatan 63B
112 34 Stockholm
Mail: dpo@ahum.se
Tel: 08-641 40 00

Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?
Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. ensamt eller tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t ex namn, personnummer, IP-adress, samt mötes- och köphistorik.

I det här avsnittet förklarar vi hur dina personuppgifter används för att vi ska kunna ge dig relevanta upplevelser, tjänster och erbjudanden.

När du skapar ett konto på ahum.se utan att fylla i matchningsformuläret, när du skapar ett konto på Ahums app utan att genomföra en frågeställning och när du ansöker om att skapa ett konto som terapeut gäller följande

När du skapar ett konto på ahum.se så hanterar vi följande uppgifter:

 • Ditt namn och dina kontaktuppgifter (tex. telefonnummer, e-post samt uppgifter när du använder BankID för att identifiera dig)
 • Uppgifter som du själv väljer att lägga till eller ändra i din profil

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Säkert autentisera ditt konto och validera din e-post
 • Hantera grundläggande kommunikation med dig
 • Den tekniska förutsättningen tillgodoses för att kunna på ett säkert sätt separera olika användares data
 • Marknadsföra våra tjänster och produkter, t ex via e-post

Lagringstid

Autentiserade konton sparas så länge som du har ett konto hos Ahum. Konton som inte blir autentiserade raderas automatiskt efter 30 dagar från att ett påminnelsemail har gått ut. Vid önskemål av radering av ditt konto så raderas dina personuppgifter. Undantaget är de uppgifter/dokument som du eventuellt direkt har delat med psykologer/psykoterapeuter och som dessa behöver i sin tur för att fullfölja sina rättsliga åtaganden. I de fallen psykologer/psykoterapeuter använder Ahums plattform för journalföring så är det gällande lagkrav som styr datalagringen.

När du fyller i matchningsformuläret, skapar ett konto som klient på ahum.se och/eller bokar sessioner via vår plattform samt bokar och genomför en frågeställning i Ahums app.

När du fyller i matchningsformuläret samt skapar ett konto på ahum.se och/eller påbörjar en behandling hos en psykolog/psykoterapeut samt bokar och genomför enfrågeställning i Ahums app så hanterar vi följande uppgifter:

 • Ditt namn, dina kontaktuppgifter, kön, ditt personnummer och kortnummer
 • Information om din hälsa som du efter uttryckligt samtycke förser i matchningsformuläret eller som framkommer genom svar på frågor i Ahums app
 • Information om din hälsa som du delger psykologerna/psykoterapeuterna i en frågeställning i Ahums app eller ordinarie session
 • Uppgifter om dina mötesbokningar och köphistorik, t ex antal mötesbokningar, datum per bokning, pris samt relationen till vilken psykolog/psykoterapeut transaktionen avser
 • Enkätresultat och din feedback på tjänster som levereras via vår plattform i syfte att förbättra tjänsterna
 • Uppgifter om betalning och betalningshistorik

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Säkert autentisera ditt konto och validera din e-post
 • Använda data som du har fyllt i matchningsformuläret för att matcha dig mot adekvata psykologer/psykoterapeuter och för att förse dig med en kvalitativ tjänst
 • För att optimera tjänstens värde, förses din valda psykolog/psykoterapeut med data som du har angett i matchningsformuläret före ert första möte
 • Ta betalt för mötesbokningarna, inklusive hantering av kortnummer för kortbetalningar
 • För att upptäcka och förhindra bedrägerier i samband med kortbetalning
 • Hantera och leverera det du har köpt i enlighet med våra köpevillkor
 • Meddela dig (e-post eller liknande elektronisk kommunikation) om förändringar i mötesbokningarna
 • Marknadsföra våra tjänster och produkter, t ex via e-post
 • Ta fram statistik över trender, exempelvis mest attraktiva mötestider, mest bokade terapeuter, i syfte att förbättra våra tjänster
 • Om du väljer att betala för tjänsten med privatfaktura, med eller utan delbetalning, hanterar vi också personuppgifter om dig tillsammans med vår betalförmedlingsleverantör
 • För att optimera tjänsten och uppdatera vår matchningstjänst i syfte att höja noggrannheten vid matchningen och besvarandet av frågor i Ahums app
 • för journalföring av påbörjad/pågående behandling enligt lagkrav.

Lagringstid

Din data lagras hos Ahum så länge som du har ett konto hos Ahum AB. Du kan närsomhelst välja att avsluta ditt konto varav all information raderas av Ahum AB där vi är att betrakta som personuppgiftsansvariga. Psykologer/psykoterapeuter journalför och lagrar data för din påbörjade/pågående behandling så länge som detta anses relevant och där lagkrav föreligger. Journalerna är krypterade och tillgängliga för den ansvarige behandlaren (psykologen/psykoterapeuten).

När du ansöker om att skapa ett konto som terapeut på ahum.se och godkänns för att hanterar sessioner via vår plattform

När du ansöker om att skapa ett konto som terapeut på ahum.se och godkänns för att hantera sessioner och därmed behandlar klienter så hanterar vi följande data:

 • Ditt namn, dina kontaktuppgifter, profilbild, kön och ditt personnummer / organisationsnummer samt härrörande uppgifter när du använder BankID för att identifiera dig
 • Informationen om dina bokade möten, pris, transaktioner, betalningsdetaljer
 • Uppgifter om dina mötesbokningar och klienthistorik, t ex antal mötesbokningar, datum per bokning, pris samt relationen till vilken klienttransaktionen avser
 • Uppgifter om dina färdigheter, certifikat, legitimationer och annan relevant information som presenteras till klienterna och/eller ligger till grund för matchningstjänsten
 • Uppgifter som ligger till grund för bokföringsmässiga åtaganden samt hantering av dessa i vårt bokföringssystem

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Identifiera dig som användare på ett säkert sätt
 • Tillhandahålla relevant och kvalitativ beskrivning av de tjänster och specialistområde som förses till våra klienter i de fall matchningen sker
 • För att optimera tjänsten och uppdatera vår matchningstjänst i syfte att höja noggrannheten vid matchningen
 • Tillhandahålla betalning för levererad tjänst, inklusive hantering av utbetalningsuppgifter
 • För att upptäcka och förhindra bedrägerier i samband med kortbetalning
 • Hantera och leverera tjänster du tillhandahållit till klienter i enlighet med våra avtalsvillkor
 • Meddela dig (e-post eller liknande elektronisk kommunikation) om förändringar i mötesbokningarna
 • Marknadsföra våra tjänster och produkter, t ex via e-post
 • Ta fram statistik över trender, exempelvis klienters enkätresultat kopplade till de tjänster du tillhandhållit, i syfte att förbättra våra tjänster

Lagringstid

Din data lagras hos Ahum så länge som du har ett konto hos Ahum AB och vi har ett gällande avtal. Du kan närsomhelst säga upp ditt avtal enligt uppsägningsklausulen varefter data som inte är relevant raderas. Data som kräver att Ahum är kompatibel med rådande lagkrav, exempelvis bokföringslagen, kommer att sparas så länge som vi har ett ålagt lagenligt krav att tillmötesgå.

När du kommunicerar med Ahum AB

Du kan välja att kommunicera med Ahum på många olika sätt, t.ex. via sociala medier, enkätundersökningar eller i chatt, samtal och mail med vår kundtjänst.

När du kommunicerar med Ahum AB hanterar vi uppgifter som du själv lämnar till Ahum AB t ex:

 • Namn och kontaktuppgifter
 • Information om din synpunkt, fråga eller ärende

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Besvara frågor och hantera ditt ärende, t ex avhjälpa fel, hantera klagomål och frågor om betalning
 • Leverera beställd information/tjänst
 • Förbättra våra tjänster och den information som vi lämnar och publicerar via vår hemsida
 • Analysera kommunikationen i syfte att förbättra vår service

Lagringstid

Vi sparar dina personuppgifter i upp till 12 månader efter avslutat ärende för att säkra spårbarhet i din kommunikation med Ahum AB (detta avser vår kundsupport). Direkta meddelanden i sociala media raderas via Ahums admin-konto omedelbart efter kommunikationen har ägt rum.

Till vem lämnar vi ut dina uppgifter?
Ahum säljer aldrig dina uppgifter till en tredje part. Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

 • Leverantörer, både inom och utanför EU/EES, som t ex tillhandahåller IT-tjänster, molntjänstprodukter, hanterar kundserviceärenden (fel på programvaran) eller utför betalningsförmedling och kreditupplysningar för Ahums räkning
 • Din bank när du legitimerar dig med Bank-ID, betalar med kort eller med Swish
 • Andra mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut

Mottagare som hanterar personuppgifter för Ahums räkning ska alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med Ahum AB i syfte att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras på korrekt och säkert sätt. Om vi använder leverantörer som hanterar dina personuppgifter för vår räkning utanför EU/EES, vidtar vi särskilda skyddsåtgärder till uppfyllande av tillämplig dataskyddslagstiftning, t ex tecknar avtal som inkluderar de standardavtalsklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats, samt, vid eventuell överföring till USA, säkerställer att mottagaren tillämpar Privacy Shield-regelverket.

När dina personuppgifter delas med en mottagare som är självständigt personuppgiftsansvarig, t ex en myndighet eller en bank, gäller mottagarens integritetspolicy och information om personuppgiftshantering. Om du kontaktat Ahum AB via sociala medier hänvisar vi dig till deras respektive gällande integritetspolicys.

Sekretess och säkerhet för dina personuppgifter

Du är ansvarig för att hålla din personliga och kontoinformation säker och inte dela den med andra.

Ahum ska iaktta sekretess beträffande elektroniska dokument som hanteras via Webbplatsen och får inte bereda sig tillgång till innehåll eller lämna ut sådana dokument till obehöriga personer. Detsamma gäller dina personuppgifter. Ahum förbehåller sig dock rätten att lämna ut information som Ahum är skyldigt att avslöja eller lämna ut på grund av myndighetsbeslut.

Vi granskar och förbättrar kontinuerligt våra skyddsåtgärder för dina personuppgifter från obehörig åtkomst, oavsiktlig förlust, avslöjande eller förstörelse. På Ahum har endast behörig personal som behöver använda till dina personuppgifter i sina arbetsuppgifter åtkomst till dina personuppgifter. Vi krypterar data och personuppgifter samt följer rekommendationer kring säkerhetsåtgärder med avseende på vår specifika miljö, och granskar regelbundet våra miljöer för att se till att den är uppdaterad med säkra och stabila versioner av mjukvara.

All plattformsutveckling på Ahum inleds med konsekvensanalys utifrån klient/patient-säkerhet.

Dina rättigheter
Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta Ahum AB via kontaktuppgifterna i nästa avsnitt.

 • Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter,ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas, tillgång till din journal samt uppgift om vem som fått tillgång till den och varför
 • Begära rättelse – du har rätt att få eventuella felaktiga uppgifter rättade
 • Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna. Observera att vi är skyldiga enligt lag att spara vissa personuppgifter och att dessa inte på begäran kan raderas.
 • Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse, ditt lämnade samtycke och mot behandling för direktmarknadsföring – du har rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas
 • Rätt till dataportabilitet – du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från Ahum AB till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit Ahum AB.

Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta Ahum AB, se avsnittet kontaktuppgifter nedan.

Som privat betalande patient har du även rätt att få hjälp och information om att begära spärr till uppgifter i din journal. Detta innebär att ingen annan vårdgivare kan få åtkomst till dina uppgifter i journalen via sammanhållen journalföring. Du har även rätt att spärra åtkomsten till din journal mellan olika enheter inom en och samma vårdgivare.

Hur du motsätter dig elektronisk direktmarknadsföring
Ahum kan komma att använda din e-postadress eller mobilnummer för direktmarknadsföring. Om du inte vill att vi använder din e-postadress eller mobilnummer för direktmarknadsföring är du välkommen höra av dig så inför vi en så kallad reklamspärr för dina uppgifter.

Kontakta Ahum AB i så fall enligt följande process;

 • Anmälan om reklamspärr för klienter, psykoterapeuter, psykologer samt övriga partners görs till info@ahum.se. Glöm inte att uppge namn, adress samt person-/organisationsnummer
 • Det går också att följa den länk som finns längst ned i eventuell e-post från Ahum och ange vilken marknadsföring du inte vill ha så införs automatiskt en reklamspärr.

Kontaktuppgifter
Ahum AB (org. nr. 559009–0410) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta Ahum AB genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran som skickas till:

Ahum AB
St. Eriksgatan 63B
112 34 Stockholm

I brevet önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer i tillägg till ditt ärende. Bifoga även en kopia av din legitimation. Svar kommer att skickas till din folkbokföringsadress.

Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter och vi inte kunde hjälpa dig, kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Deras uppgifter finns på https://www.Datainspektionen.se eller kontakta dem via e-post på datainspektionen@datainspektionen.se eller via e-post på Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Uppdateringar av integrationspolicyn
Denna integritetspolicy uppdaterades den 1 april 2019 och kan komma att ändras. Om vi gör väsentliga ändringar i texten kommer vi meddela dig senast 30 dagar innan ändringen träder i kraft genom e-post, sms, genom Tjänsten, eller genom att publicera en ny version på vår webbplats. Om du upptäcker att någon av våra ändringar eller uppdateringar inte är acceptabelt måste du informera Ahum AB om du skulle vilja utöva någon av dina rättigheter enligt GDPR.

Om Cookies

Cookie Policy

På vår webbplats www.ahum.se och i vår app använder Ahum AB av s.k. cookies för att uppnå full funktionalitet och för att kunna ge dig en bättre upplevelse och support. I denna policy förklarar vi vad cookies är, vilka vi använder Ahum AB av och varför. För mer information om vilka personuppgifter vi behandlar, se vår integritetspolicy.

Cookies är små textfiler som lagras på din dator och lagras av din webbläsare (lokalt på hårddisken). Det finns olika typer av cookies:

 • Sessionscookie; en cookie som lagras temporärt under den tid besökaren surfar på webbplatsen eller använder appen.
 • Permanent cookie; en cookie som sparas under en längre tid på datorn och används t.ex. vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen eller vilka inställningar, t.ex. språk, besökaren föredrar.
 • Förstaparts cookie; en cookie som placerats av Ahum när du använder webbplatsen eller appen.
 • Tredjeparts cookie; en cookie som placerats av annan aktör än Ahum, t.ex. för webbstatistik.

Om du vill veta mer om cookies och hur man hanterar dem via din webbläsare / dator, kan du gå till www.minacookies.se

Varför använder vi cookies?
Vi använder cookies för att uppnå full funktionalitet på webbplatsen www.ahum.se och i vår app. Det är därför viktigt att besökaren accepterar användandet av så kallade cookies. Observera att ett nekande till användning av cookies kan medföra att vissa funktioner inte kommer att fungera fullt ut.

Hos Ahum använder vi följande typer av cookies:

 • Nödvändiga cookies; innehåller information som vi måste ha för att du ska kunna få tillgång till vissa tjänster, t.ex. för att vi ska kunna erbjuda dig live chatt-funktionen och vår betallösning.
 • Prestandacookies; används för att tillse att de sidor du besöker ska laddas snabbare.
 • Analyscookies; innehåller generell information om hur du använder vår webbplats eller app bl.a. för att vi ska kunna analysera och optimera våra besöksflöden.
 • Funktionscookies; används för att vi ska komma ihåg vilka val du gjort när du tidigare besökt vår webbplats eller använt vår app, t.ex. så att du inte upprepade gånger ska behöva fylla i användarnamn.
 • Säkerhetscookies; hjälper Ahum AB att kunna upptäcka och spåra bedrägerier eller andra försök till olovlig tillgång till din information och våra tjänster.
 • Inloggning – cookie; hjälper Ahum att hålla kolla på vem som är inloggad.

De cookies vi använder huvudsakligen är och möjliggör följande:

 • Signicat

Verifierar dig som användare och vilka rättigheter du har att använda Tjänsten

 • Facebook

Analysera marknadsföringsinsatser via Facebook

 • Google Tag Manager

Används för att analysera och optimera användarupplevelsen på Tjänsten

 • LiveChat

Används för att kunna upprätthålla kundsupport samtidigt som klienten navigerar mellan sidor i Tjänsten

 • MouseFlow, Albacross

Används för att analysera och optimera användarupplevelsen på Tjänsten

Dina valmöjligheter
Varje besökare ges möjlighet att samtycka till att cookies används. Du kan alltså själv välja om du vill tillåta att våra webbplatser placerar cookies på din dator eller inte. Du kan ändra dina val när som helst.

De flesta webbläsare är som standard inställda för att acceptera cookies. Du kan dock ställa in din webbläsare för att vägra cookies eller begära bekräftelse på förhand. Om du inte vill acceptera användande av cookies kan du göra inställningar via din webbläsares säkerhetsinställningar. Klicka dig in på inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du ändrar dina cookieinställningar. I dina inställningar kan du blockera alla cookies men du kan också välja att endast acceptera förstapartscookies eller välja att radera cookies när du stänger ner din webbläsare.

Notera att sådana cookies som är nödvändiga, för att vi ska kunna tillhandahålla den tjänst som du som användare själv har begärt, alltid placeras. Sådana cookies kan alltså inte stängas av.

Uppdateringar av vår cookie policy
Denna policy uppdaterades den 10 april 2019 och kan från tid till annan komma att ändras. Om vi gör väsentliga ändringar i texten kommer vi meddela dig senast 30 dagar innan ändringen träder i kraft genom e-post, sms, genom Tjänsten, eller genom att publicera en ny version på vår webbplats.

Om du har frågor om vår cookie policy eller om de cookies vi använder, vänligen kontakta Ahum AB.

Ahum AB
Storgatan 29
114 55 Stockholm